- prazdný košík -
0 ks

ObchodnÉ podmIEnky

 

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Predávajúci je obchodná spoločnosť Koeximpo spol. s r.o. ul. Lipová 1986,Český Těšín 737 01 Česká republika, IČ: 180 55 826, DIČ: CZ18055826, zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu v Ostravě, pod spisovou značnou C 837 (ďalej primerane len "predávajúci" alebo „Koeximpo spol. s r.o.“). Spoločnosť Koeximpo spol. s r.o. za týchto všeobecných obchodných podmienok prevádzkuje nákupný web portál/ e-shop na stránke www.lovelec.sk (ďalej primerane aj „nákupný portál“).

Kontaktné údaje predávajúceho:
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
telefón: +420 734 323 893
Vybavovanie objednávok a informácií: pondelok – piatok od 08:00 – 17:00 hod. okrem dní pracovného pokoja a sviatkov. Tieto údaje môžu byť kedykoľvek pozmenené alebo aktualizované na www.lovelec.sk

1.2. Spotrebiteľ je osoba, ktorá má možnosť prezerať si tovar na stránke nákupného portálu. Spotrebiteľ má možnosť si po dôkladnom naštudovaní vlastností tovaru a akceptovania týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej aj „VOP“) záväzne objednať vybraný tovar a zaplatiť za neho kúpnu cenu. (ďalej „spotrebiteľ“ alebo „kupujúci“)

1.3. Zmluva uzatvorená na diaľku je zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom (kupujúcim) dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu,on-line chatu (prípadne adresného listu či ponukového katalógu). Uzatvorením zmluvy na diaľku sa rozumie záväzná objednávka s povinnosťou platby.

2. Objednávanie tovaru

2.1. Kúpa tovaru sa realizuje formou vystavenia a odoslania objednávky kupujúcim v nákupnom portáli predávajúceho. Kupujúci má možnosť riadne sa oboznámiť s hlavnými vlastnosťami tovaru (popis tovaru), prípadne doplnkovými službami tovaru (tovar prispôsobený alebo namontovaný na mieru) ešte pred kúpou. Prípadné doplnkové informácie o vlastnostiach tovaru poskytne predávajúci na žiadosť kupujúceho prostredníctvom e-mailu alebo telefónu.

2.2. Objednávku je kupujúci oprávnený vykonať bez registrácie na nákupnom webe predávajúceho. Odoslaním objednávky s povinnosťou platby kupujúci a predávajúci uzatvárajú zmluvu na diaľku. Objednávka je riadne odoslaná, ak obsahuje všetky požadované údaje - názov objednávaného tovaru, jeho množstvo, cenu s DPH, dodaciu, fakturačnú adresu, meno a priezvisko a e-mailový a telefonický kontakt na spotrebiteľa.
Po vykonaní objednávky obdrží kupujúci e-mail o prijatí objednávky, ktorý slúži ako potvrdenie uzavretia zmluvy na diaľku. V prípade problémov s objednávkou bude predávajúci kupujúceho bezodkladne informovať.

2.3. Predávajúci si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu s kupujúcim predovšetkým v prípade:
- vypredania tovaru v dobe medzi pravidelnými aktualizáciami skladových zásob na internetovom obchode www.lovelec.sk.
- nemožnosti dodania tovaru z dôvodu jeho odcudzenia, či poškodenia.
- zjavnej chyby v cene tovaru, za ktorú sa pokladá najmä zistenie rozdielu medzi cenou zvyčajnou a cenou uvedenou na www.lovelec.sk, pokiaľ nebude u daného tovaru celkom určite uvedené, že sa jedná o „mimoriadnu zľavu“.

3. Cena, potvrdenie objednávky a doprava, platobné podmienky, prepravné/dodacie podmienky

3.1. Cena tovaru je stanovená cenníkom predávajúceho. Všetky ceny v internetovom obchode sú uvádzané vrátane príslušnej sadzby DPH.

3.2. Po odoslaní záväznej objednávky dostane kupujúci automatické potvrdenie o zaradení jeho objednávky do systému predávajúceho, vrátane čísla prideleného k objednávke. Toto číslo je kupujúci povinný uvádzať pri prípadnom ďalšom kontakte s predávajúcim ohľadne objednaného tovaru. Po prijatí objednávky do systému predávajúceho bude kupujúci kontaktovaný zákazníckym systémom predávajúceho o stave jeho objednávky.

3.3. Platbu za objednaný tovar je možné uskutočniť prostredníctvom dobierky. V prípade zvolenia spôsobu platby na dobierku je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu objednaného tovaru v hotovosti pri prevzatí tovaru. Zásielka bude kupujúcemu doručená nasledujúci pracovný deň (v prípade, že je tovar skladom) po expedícii tovaru na adresu, ktorú uviedol pri objedávaní tovaru. Pre urýchlené prevzatie tovaru je vhodné uvádzať vždy adresu, na ktorej je kupujúci počas dňa k zastihnutiu. V prípade nezastihnutia kupujúceho na adrese uvedenej v objednávke, bude tovar doručený na poštu. Tovar je predávajúcim zasielaný len na území Slovenskej republiky a prostredníctvom prepravnej spoločnosti.

3.4. Pri preberaní tovaru platí kupujúci cenu za tovar + poštovné a balné. V prípade kúpy tovaru na dobierku aj cenu za poskytnutie služby kúpy na dobierku, resp. manipulačný poplatok.

3.5. Spôsob doručenia tovaru je kupujúci oprávnený zvoliť si sám a to prostredníctvom formulára objednávky v e-shope, alebo pri inom spôsobe komunikácie s predávajúcim.

4. Dodacie lehoty

4.1. Termín dodania tovaru závisí od druhu objednaného tovaru. Vo všeobecnosti je však termín dodávky tovaru od 2 do 5 pracovných dní, najneskôr do 7 dní odo dňa jeho záväzného objednania. Ak sa účastníci nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec spotrebiteľovi najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy.

4.2. V prípade ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať tovar v lehote do 30 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy (potvrdenia záväznej objednávky s povinnosťou platby) a nedodá tovar ani v dodatočnej primeranej lehote, má kupujúci spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

4.3 Ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, alebo ak pred uzavretím zmluvy kupujúci predávajúceho výslovne a preukázateľne informoval o tom, že dodanie tovaru v určenej lehote alebo v určený deň je pre kupujúceho osobitne dôležité, a predávajúci tovar v tejto lehote nedodal, kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na dodanie veci.

4.4 Ak kupujúci odstúpi od zmluvy podľa bodu 4.2. alebo bodu 4.3., predávajúci je povinný bezodkladne vrátiť kupujúcemu všetky plnenia prijaté na základe zmluvy.

5. Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy

5.1. Pokiaľ je kúpna zmluva uzavretá pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má kupujúci (spotrebiteľ), právo odstúpiť od zmluvy (vrátiť tovar) bez udania dôvodu, a to do 14 kalendárnych dní od dátumu prevzatia tovaru.
Vyššie uvedené právo kupujúceho však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Kupujúci musí v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy vrátiť predávajúcemu všetky plnenia, ktoré na základe kúpnej zmluvy získal. Pokiaľ to už nie je možné, berie kupujúci na vedomie, že pokiaľ ním vrátený tovar bude napr. poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný, alebo nebude vrátený vrátane všetkého príslušenstva (záručný list, manuál, obal, originálne popisné štítky výrobcu apod.), vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru, prípadne s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Nárok na úhradu týchto nákladov je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Tieto náklady predávajúceho môžu v niektorých prípadoch dosiahnuť aj plnú kúpnu cenu tovaru.

5.2. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci oprávnený uplatňovať nárok na vrátenie tovaru len u toho právneho subjektu (spoločnosti Koeximpo spol. s r.o.), u ktorého bol tovar podľa predajných dokladov zakúpený.

5.3. Odstúpenie od zmluvy kupujúci predávajúcemu zašle v 14 dňovej lehote, a to výlučne prostredníctvom vzorového formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy, viď. príloha č. 1 týchto VOP. Kupujúci nemusí uviesť dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje.

5.4. Do 14 dní od odovzdania alebo doručenia Odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu je kupujúci povinný predávajúcemu zaslať alebo odovzdať zakúpený tovar. V prípade zaslania musí byť tovar kupujúcim zaslaný štandardným balíkom bez dobierky. Tovar by mal byť vrátený predávajúcemu kompletný, najlepšie v pôvodnom obale, nesmie javiť známky opotrebenia či poškodenia. K tovaru je nutné priložiť kópiu dokladu o nadobudnutí tovaru (faktúru) a kópiu Odstúpenia od kúpnej zmluvy. Vzorové odstúpenie od kúpnej zmluvy tvorí prílohu č.1 týchto VOP.

5.5. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

5.6. Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť sumu plne zodpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od chvíle, keď mu bolo doručené odstúpenie od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým platbu od kupujúceho prijal. V prípade vrátenia len časti tovaru z objednávky budú kupujúcemu vrátené len pomerné náklady na jeho doručenie. Predávajúci však nie je povinný vrátiť peniaze kupujúcemu skôr, ako mu je vrátený tovar odovzdaný. Ak ponúka predajca v rámci určitého spôsobu dodania tovaru niekoľko možností, je povinný kupujúcemu nahradiť najlacnejší z nich.

5.7. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
a) poskytovanie služieb, pokiaľ s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
b) dodávka tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na odchýlkach finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa,
c) dodávka tovaru upraveného podľa prianí kupujúceho, alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebeniu alebo zastaraniu,
d) dodávka audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil kupujúci ich originálny obal.

6. Záruka, reklamačné podmienky a reklamačný poriadok

6.1. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho z chybného plnenia upravuje Reklamačný poriadok, ktorý je zverejnený na nákupnom portál www.lovelec.sk

7. Základné pravidlá nákupu

• Tovar je zasielaný len na územie Slovenské republiky.
• Ceny tovaru sú vrátane všetkých daní a poplatkov okrem nákladov na doručenie tovaru.
• Jednotlivé formy zliav nie je možné kombinovať. Zľavy sa nesčítajú.
• Všetky podané objednávky sú považované za záväzné.
• Každá objednávka dostane registračné číslo, pod ktorým bude vedená až do vybavenia.
• O stave objednávky je kupujúci v priebehu jej vybavenia informovaný prostredníctvom informačných emailov zasielaných predávajúcim na emailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke.
• Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a reklamačným poriadkom.
- Všetky osobné údaje uvedené kupujúcim pri registrácii či v objednávke podliehajú ochrane osobných údajov a budú použité iba na vybavenie objednávky (vrátane hodnotenia spokojnosti).

8. Hodnotenie zákazníckej spokojnosti

8.1. V rámci zlepšovania kvality poskytovaných služieb a ponúkaného tovaru používa predávajúci nezavislý softvérový nástroj pre zisťovanie a vyhodnocovanie zákazníckej spokojnosti. Potvrdením objednávky kupujúci súhlasí s využitím údajov uvedených v objednávke pre účely hodnotenia zákazníckej spokojnosti.

8.2. Kupujúcemu je na základe jeho objednávky zaslaný na ním uvedenú emailovú adresu hodnotiaci formulár tovaru, v rámci ktorého je vyzvaný k ohodnoteniu tovaru ktorý bol súčasťou jeho objednávky. V prípade vyplnenia, je hodnotenie z tohto formulára použité a zobrazené v detaile vybraného produktu ako recenzia tovaru na www.lovelec.sk.

9. Ochrana osobných údajov

9.1. Informácie o zákazníkoch sú uchované v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, predovšetkým so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Spoločnosť Koeximpo spol. s r.o. je registrovaným správcom osobných údajov, všetky údaje získané od zákazníkov využíva výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti a skvalitnenie ponúkaných služieb. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov poskytované v minimálnom rozsahu, ktorý je potrebný pre bezproblémové doručenie tovaru.

9.2. Bez výslovného súhlasu zákazníkov nakladá spoločnosť Koeximpo spol. s r.o. s ich osobnými údajmi iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov.

9.3. Osobné údaje zákazníkov sú naplno zabezpečené proti zneužitiu. Spoločnosť Koeximpo spol. s r.o. je v zmysle zákona o ochrane osobných údajov oprávnená, za účelom ponúkania obchodu a služieb subjektu, ako správca jeho osobných údajov získaných v súvislosti so svojou činnosťou, použiť jeho meno, priezvisko a adresu. Tieto osobné údaje je možné na písomnú žiadosť zákazníka vymazať z databázy. Správca osobných údajov potom nesmie ďalej uvedené údaje spracovávať.

9.4. Ak sa kupujúci stane zákazníkom internetového obchodu www.lovelec.sk dáva už pri registrácii súhlas so zaradením svojich údajov do databázy. Tieto údaje sú spracovávané a používané výhradne podľa zákonom stanovených postupov, ako je uvedené vyššie.

9.5. Poučenie o právach dotknutej osoby:
- Predávajúci je ako prevádzkovateľ oprávnený od kupujúceho a to aj opakovane požadovať poskytnutie osobných údajov špecifikovaných v zozname osobných údajov.
- Predávajúci je ako prevádzkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby uvedené v zozname osobných údajov, a to v zmysle ust. § 10 ods. 3 pís. b) zákona č. 122/2013 Z.z. aj bez súhlasu dotknutej osoby; - Osobné údaje dotknutej osoby sú spracovávané sprostredkovateľmi.
- Osobné údaje nebudú poskytnuté tretej osobe, s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru kupujúcemu a to v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa dotknutej osoby.

9.6. Dotknutá osoba má právo v zmysle ust. § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. na základe písomnej žiadosti vyžadovať: a) potvrdenie či sú alebo nie sú o nej osobné údaje spracúvané; b) informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme; c) informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal osobné údaje na spracúvanie; d) zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; e) opravu, likvidáciu nesprávnych, neaktuálnych, neúplných osobných údajov; f) likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, príp. vrátenie úradných dokladov; g) likvidáciu osobných údajov, ak došlo k porušeniu zákona; h) blokovanie osobných údajov. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči spracúvaniu/využívaniu/poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu.

9.7. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo: a) písomne na adresu sídla predávajúceho; b) žiadosť podaná elektronickou poštou alebo faxom musí byť doručená písomne najneskôr do 3 dní odo dňa jej odoslania; c) osobne ústnou formou do zápisnice na adrese sídla predávajúceho.

9.8. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, uplatňuje jej práva zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva môže uplatniť blízka osoba podľa ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

10. Záverečné ustanovenia

10.1. Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať kupujúceho spotrebiteľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu tovaru (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší tovar, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude kupujúci kontaktovaný predávajúcim a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ kupujúci už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodnú inak.

10.2. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

10.3. Nad činnosťou predávajúceho je oprávnený vykonávať dohľad Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27.

10.4. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom. V prípade, ak sa ukážu niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

10.5. Tieto VOP sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho a je možné do nich nahliadnuť aj v sídle predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo na ich zmenu, úpravu, alebo nahradenie, s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Vykonaním registrácie, ako aj zaslaním objednávky tovaru a potvrdením (odkliknutím) súhlasu so znením VOP na www.lovelec.sk ukončení procesu objednávania kupujúci potvrdzuje, že mu boli poskytnuté informácie o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy podľa ust. § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z., a tiež že sa oboznámil s a súhlasí s VOP, reklamačným poriadkom, považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu.

10.6. VOP v tomto znení sú zverejnené a platné od 1.1.2017 a použijú sa na objednávky doručované cez nákupný portál po tomto dátume.

 

Príloha č. 1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy – vzor